Regulamin opłat abonamentowych

1. Opłaty abonamentowe dotyczą:
wszystkich uczestników zajęć ogólnorozwojowych,
uczestników zajęć tenisowych w grupach od 3 osób wzwyż.
2. Wysokość opłat abonamentowych jest uzależniona od trenera prowadzącego, od obiektu, na którym zajęcia się odbywają, a także od częstotliwości zajęć i liczebności grupy.
3. Opłaty abonamentowe uiszczane są tylko i wyłącznie na konto klubu Calisia Tenis Pro: 53 1240 6494 1111 0011 0661 7538.
4. W sytuacji nieobecności uczestnika zajęć krótszej niż pełen miesiąc wysokość opłaty abonamentowej nie ulega zmianie, a uczestnik, w porozumieniu ze swoim trenerem, może ustalić formę odrobienia zajęć w późniejszym terminie. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest objęcie kwarantanną związaną z COVID-19, w tej sytuacji wszystkie sprawy będą rozpatrywane jednostkowo na zasadzie porozumienia stron.
5. W sytuacji gdy nieobecność trwa co najmniej 1 miesiąc uczestnik zajęć zwolniony jest z opłaty abonamentowej, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu i jego uzasadnienia. W takiej sytuacji na czas nieobecności stawka abonamentowa pozostałych uczestników grupy ulega odpowiedniej zmianie.
6. W sytuacji gdy zajęcia ogólnorozwojowe bądź tenisowe przypadają w święto, które jest dniem wolnym od pracy, opłata abonamentowa nie ulega zmianie, a klub nie ma obowiązku odrobienia tych zajęć.
7. W sytuacji gdy zajęcia ogólnorozwojowe bądź tenisowe nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie klubu, opłata abonamentowa za dany okres ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, bądź w porozumieniu ze wszystkimi członkami grupy ustalany jest nowy termin zajęć w celu ich odrobienia.

REGULAMIN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA ROK 2022

W dniu 20.01.2022 Zarząd Klubu Calisia Tenis Pro podjął uchwałę w sprawie wsparcia wyróżniających się zawodników naszego klubu o następującej treści;

§1

KADRA A -całkowita kwota dofinansowania to 6 000,00 (sześć tysięcy złotych 00/100) zł na rok, 3 000,00 (trzy tysiące 00/100)zł do wykorzystania do 30.06.2022.

§2

Zawodnicy którzy zostali zakwalifikowani do KADRY A otrzymają następujące wsparcie (wykorzystanie do 30.06.2022)

1. Dofinansowanie kosztów za korty lub halę wykorzystywane przez nasz klub – 900,00zł (przy czym za jednostkową godzinę na hali zniżka 20 zł)

2. Zwrot kosztów za faktury zakupowe sprzętu sportowego -1200 zł (zwracamy do 40% wartości faktury wystawionej na nasz klub)

3. Dofinansowanie do konsultacji klubowych (poza normalnymi zajęciami) lub obozów organizowanych przez nasz klub – 900,00 zł (do 40% całkowitego kosztu danej akcji)

4. Kwota sumaryczna to 3 000,00 zł-stanowi połowę przyznanej kwoty na cały rok.

5. Zawodnicy z poza Kalisza, którzy nie korzystają z obiektów Klubu lub korzystają z nich sporadycznie będą mogli wykorzystać kwotę wskazaną w § 2 pkt 1 na inne cele zawodnicze ustalone z klubem, w szczególności na cele wskazane w § 2 pkt 2 i 3,

6. Druga połowa czyli kolejne 3 000,00 zł do wykorzystania w okresie 01.07.-31.12.2022.

Warunkiem uzyskania tej kwoty jest utrzymanie się w KADRZE A (weryfikacja wg list klasyfikacyjnych aktualnych na dzień 10.06.2022).

§3

KADRA B-całkowita kwota dofinansowania -2000,00 (dwa tysiące złotych 00/100) na rok 2022 (1000 (tysiąc 00/100) zł do wykorzystania do 30.06.2022.

1. Dofinansowanie kosztów za korty lub halę wykorzystywane przez nasz klub-300 zł (przy czym za jednostkową godzinę na hali zniżka 15 zł)

2. Zwrot kosztów za faktury zakupowe sprzętu sportowego-400,00zł (zwracamy do 30% wartości faktury wystawionej na nasz klub)

3. Dofinansowanie do konsultacji klubowych (poza normalnymi zajęciami) lub obozów organizowanych przez nasz klub-300,00zł (do 30% całkowitego kosztu danej akcji).

4. Kwota sumaryczna (1 000,00 zł) stanowi połowę przyznanej kwoty na cały rok.

5. Zawodnicy z poza Kalisza, którzy nie korzystają z obiektów Klubu, lub korzystają z nich sporadycznie będą mogli wykorzystać kwotę wskazaną w § 3 pkt 1 na inne cele zawodnicze ustalone z klubem, w szczególności na cele wskazane w § 3 pkt 2 i 3,

6. Druga połowa do wykorzystania od 01.07 do 31.12.2022.

Warunkiem uzyskania tej kwoty jest utrzymanie się w KADRZE B (weryfikacja wg list klasyfikacyjnych aktualnych na 10.06.2022)

7. W przypadku awansu do KADRY A na drugie półrocze kwota do wykorzystania zostanie zwiększona do 3 tys.na drugie półrocze ( wg zasad finansowania KADRY A ).

§4

WYKORZYSTANIE WSPARCIA WG PRZELICZNIKA PUNKTÓW BONUSOWYCH PRZYZNANYCH NA LISTACH KLASYFIKACYJNYCH GENERALNYCH ZA ROK 2021(31.12.21)

1. Zarząd podjął decyzję o wsparciu naszych zawodników wg punktów bonusowych stosując przelicznik 1pkt bonusowy = 50 zł.

2. Kwoty te można wykorzystać na wyjazdy na turnieje OTK SS i TE ( do 500 zł na turniej ) lub na turnieje OTK ( do 400 zł na turniej ).

3. W przypadku chęci wykorzystania wsparcia na turnieje należy zapoznać się z zasadami rozliczania turniejów przez Klub Calisia Tenis Pro.

4. Warunkiem skorzystania ze wsparcia opisanego w § 4 niniejszego regulaminu jest posiadane przez zawodnika przynależności klubowej Calisia Tenis Pro na dzień 31.12.2021r.

§5.

Warunkiem korzystania ze wsparcia opisanego w niniejszym regulaminie jest terminowe regulowanie zobowiązań wobec Klubu oraz przestrzegania regulaminu klubowego.

§6

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.02.2022.

 

Dokumenty do pobrania: