§1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Z czym kojarzy Ci się tenis?” jest KLUB SPORTOWY „CALISIA TENIS PRO” z siedzibą w Kaliszu przy ul. Polnej 61, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000903663, NIP: 6182189235, reprezentowana przez Prezesa zarządu – Piotra Szczerka, dalej zwany „Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 20.05.2022 r. godz. 14:00:00, a kończy się dnia 11.07.2022. r. o godz. 8:00:00 czasu polskiego.

4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://www.calisiatenispro.pl/regulaminFB-z-czym-kojarzy-ci-sie-tenis  i w siedzibie Organizatora.

§2. Uczestnicy I Zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Facebook,

e) wykona Zadanie Konkursowe.

f) posiada stan zdrowia pozwalający na branie udziału w Konkursie.

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie pod zdjęciem wraz z postem konkursowym umieszczonym w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/OsaviTennisTeamKalisz/photos/a.119344374087001/127015096653262/ komentarza będącego odpowiedzią na pytanie:

„Z czym kojarzy Ci się tenis?”.

6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

7. Uczestnik może skomentować post o którym mowa w ust. 5 nieograniczoną ilość razy.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Facebook;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;

d) oznaczają produkty marek, które nie są umieszczone na zdjęciu;

e) naruszają regulamin serwisu Facebook.

f) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§3. Nagrody I Wyłonienie Zwycięzców

1. Zwycięzcami Konkursu będą trzej Uczestnicy, których komentarze uzyskają najwięcej polubień od posiadających aktywne konta użytkowników serwisu Facebook.

2. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody:

NAGRODA NR 1 w postaci dwóch biletów wstępu na mecz w Kaliszu na kortach KTT między drużynami Osavi Tennis Team Kalisz a CKT Grodzisk Mazowiecki w dniu 17 lipca 2022 r., suplementów diety marki Osavi oraz produkty marketingowe.

NAGRODA NR 2 w postaci jednego biletu wstępu na mecz w Kaliszu na kortach KTT między drużynami Osavi Tennis Team Kalisz a CKT Grodzisk Mazowiecki w dniu 17 lipca 2022 r., suplementów diety marki Osavi oraz produkty marketingowe.

NAGRODA NR 3 w postaci suplementów diety marki Osavi oraz produkty marketingowe.

3. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez opublikowany post na profilu https://www.facebook.com/OsaviTennisTeamKalisz  oraz przez umieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w serwisie Facebook w relacji najpóźniej dnia 11.07.2022.

5. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie również Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.

6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę w ciągu dwóch dni od dnia wysłania przez Organizatora konkursu, wiadomości e-mail na adres: biuro@ctp.kalisz.pl  informacji niezbędnych przekazania Nagród rzeczowych, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Organizator przekaże bilety na mecz w formie elektronicznej na wskazany przez Zwycięzcę adres mailowy.

7. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 6 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika, który uzyskał najwięcej polubień od posiadających aktywne konta użytkowników serwisu Facebook i otrzyma Nagrodę określoną w ust. 2.

8. Organizator w nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

9. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni roboczych od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

10. Fundatorem Nagród jest Organizator.

11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden).

14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§4. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny: ul. Polna 61; 62-800 Kalisz oraz na adres e-mail: biuro@ctp.kalisz.pl

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail biuro@ctp.kalisz.pl .

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§5. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: „Z czym kojarzy Ci się tenis?”na adres e-mail biuro@ctp.kalisz.pl  lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Polna 61; 62-800 Kalisz, Polska związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.

3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§6. Postanowienia Końcowe I Informacje Techniczne.

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2022 r.

4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

5. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook ani z nim związana.

6. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

7. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.